Central Chi Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan) (Economy Size) (1000 Pills)

$ 82.65
Chinese Name 補中益氣丸-大瓶裝 (Bǔ zhōng yì qì wán - dà píng zhuāng)
Other Names Tonify the Middle and Benefit Qi Formula, Bu Zhong Yi Qi Tang
Ingredients (Pin Yin) Huang qi, Gan cao, Dang shen, Bai zhu, Dang gui, Sheng ma, Chai hu, Chen pi, Da zao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Astragalus membranaceus root, Glycyrrhiza uralensis root, Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Bupleurum chinense root, Citrus reticulata peel, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients (Botanical) Botanical wax, Talcum