Xiao Chai Hu Wan (200 Pills)

$ 15.63
This formula is now available from Plum Flower.
Click here for the replacement item.
Chinese Name 小柴胡丸 (Xiǎochái hú wán)
Other Names Minor Bupleurum Teapills
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Ban xia, Dang shen, Huang qin, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Bupleurum chinense root, Pinellia ternata rhizome, Codonopsis pilosula root, Scutellaria baicalensis root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax