Skip to content

Gui Pi Wan (200 Pills)

Sold out

We have replaced the Min Shan version of this formula with the same formula from Plum Flower. Click here for the replacement version.

 

Chinese Name 歸脾丸 (Guī pí wán)
Other Names Return the Spleen Formula, Gui Pi Tang, Kwei Pi Wan, Great Spleen Restoration, Kwei Be Wan
Ingredients (Pin Yin) Bai zhu, Fu ling, Yuan zhi, Long yan rou, Dang gui, Dang shen, Huang qi, Suan zao ren, Mu xiang, Da zao, Gan cao
Ingredients (Botanical) Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Polygala tenuifolia root, Dimocarpus longan fruit, Angelica sinensis root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujuba seed, Aucklandia lappa root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax
SKU 3692