Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Soothe Liver Teapills (Shu Gan Wan) (200 Pills)

Save $ 4.68
Original price $ 25.63
Current price $ 20.95
Chinese Name
舒肝丸 (Shū gān wán)
Other Names
Shu Kan Wan, Comfort Liver Pills
Ingredients (Pin Yin)
Xiang fu, Bai shao, Chai hu, Zhi ke, Qing pi, Chen pi, Sha ren, Hou po, Yan hu suo, Mu dan pi, Xiang yuan, Gan cao, Mu xiang, Pian jiang huang, Fo shou, Tu chen xiang, Bai dou kou, Tan xiang
Ingredients (Botanical)
Cyperus rotundus rhizome, Paeonia lactiflora root, Bupleurum chinense root, Citrus aurantium fruit, Citrus reticulata peel-immature, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Magnolia officinalis bark, Corydalis yanhusuo rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Citrus medica fruit-ripe, Glycyrrhiza uralensis root, Aucklandia lappa root, Curcuma wenyujin rhizome, Citrus medica fruit, Aquilaria sinensis wood, Amomum kravanh fruit, Santalum album wood
Other Ingredients (Botanical)
Talcum, China wax
Contraindications (on label)
Contraindicated during pregnancy.
SKU 3677