Yan Hu Suo (Corydalis rhizome) Extract Powder (100 g)

$ 44.00
Chinese Name 延胡索濃縮粉 (Yán hú suǒ nóng suō fěn)
Ingredients (Pin Yin) Yan Hu Suo
Ingredients (Botanical) Corydalis rhizome
Other Ingredients (Botanical) Dextrin (derived from non-GMO corn)