Acupuncture, Herbs, & Supplements since 1982
Cart 0
Plum Flower Women's Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan)

Plum Flower

Women's Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan) (200 Teapills)

19.40 $ 22.40
Chinese Name 女科八珍丸 (Nǚ kē bā zhēn wán)
Other Names Women's Eight Treasure Teapills, Ba Zhen Wan, Eight Precious Pills, Women's Eight Treasure Formula, Women's Precious Formula
Ingredients (Pin Yin) Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dang shen, Fu ling, Bai zhu, Chuan xiong, Gan cao
Ingredients (Botanical) Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Codonopsis pilosula root, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Other Ingredients (Botanical) Talcum, China wax

Share this Product