Tian San Qi (Panax notoginseng root) (Raw) (Extract Powder) (100 g)

$ 60.00
Chinese Name
田三七(生)濃縮粉 (
Tián sānqī (shēng) nóngsuō fěn)
Other Names
Tian san qi, Tienchi, Tien Chi
Ingredients (Pin Yin) Tian San Qi
Ingredients (Botanical) Panax notoginseng root
Other Ingredients (Botanical)
Dextrin (derived from non-GMO corn)