Mai Men Dong (Ophiopogon japonicus tuber) (500 g)

$ 36.00
Chinese Name
麥門冬 - 無琉磺 (
Mài mén dōng - wú liú huáng)
Other Names Ophiopogon japonicus tuber