Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Lilium Teapills (Bai He Gu Jin Wan)

$ 22.38
Chinese Name
百合固金丸 (Bǎi hé gù jīn wán)
Other Names
Lily Pills to Strengthen Metal, Bai He Gu Jin Tang
Ingredients (Pin Yin)
Rehmannia glutinosa root-prep., Rehmannia glutinosa root-raw, Ophiopogon japonicus tuber, Lilium brownii bulb, Fritillaria cirrhosa bulb, Angelica sinensis root, Paeonia lactiflora root, Glycyrrhiza uralensis root, Scrophularia ningpoensis root, Platycodon grandiflorum root
Ingredients (Botanical)

Shu di huang, Sheng di huang, Mai men dong, Bai he, Chuan bei mu, Dang gui, Bai shao, Gan cao, Xuan shen, Jie geng


Other Ingredients (Botanical)
Talcum, China wax
SKU 3633