Huang Qi (Astragalus membranaceus root) (Extract Powder) (100 g)

$ 26.00
Chinese Name
黃蓍濃縮粉 (
Huáng shī nóng suō fěn)
Ingredients (Pin Yin) Huang Qi
Ingredients (Botanical) Astragalus membranaceus root
Other Ingredients (Botanical)
Dextrin (derived from non-GMO corn)