Skip to content
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE
⚠️ Important information about how COVID-19 is affecting operations - CLICK HERE

Five Flavor Teapills (Wu Wei Xiao Du Wan) (200 Pills)

Sale
Original price $ 24.50
Current price $ 23.05
Chinese Name 五味消毒丸 (Wǔ wèi xiāo dú wán)
Other Names Wu Wei Xiao Du Yin
Ingredients (Pin Yin) Jin yin hua, Ye ju hua, Pu gong ying, Zi hua di ding, Zi bei tian kui
Ingredients (Botanical) Lonicera japonica flower, Chrysanthemum indicum flower, Taraxacum mongolicum herb, Viola yedoensis herb, Begonia fimbristipulata herb
Other Ingredients (Botanical)
Hydrated magnesium silicate, Activated carbon, China wax
SKU 3332