Five Flavor Teapills (Wu Wei Xiao Du Wan) (200 Pills)

$ 23.05
Chinese Name 五味消毒丸 (Wǔ wèi xiāo dú wán)
Other Names Wu Wei Xiao Du Yin
Ingredients (Pin Yin) Jin yin hua, Ye ju hua, Pu gong ying, Zi hua di ding, Zi bei tian kui
Ingredients (Botanical) Lonicera japonica flower, Chrysanthemum indicum flower, Taraxacum mongolicum herb, Viola yedoensis herb, Begonia fimbristipulata herb
Other Ingredients (Botanical) Activated carbon, Botanical wax, Talcum