Chuan Bei Mu (Fritillaria cirrhosa bulb) (Extract Powder) (100 g)

$ 260.00
Chinese Name 川貝母濃縮粉 (Chuān bèi mǔ nóng suō fěn)
Ingredients (Pin Yin) Chuan Bei Mu
Ingredients (Botanical) Fritillaria cirrhosa bulb
Other Ingredients (Botanical) Dextrin (derived from non-GMO corn)