Yu Dai Wan (200 Teapills)

$ 16.25
Chinese Name 愈帶丸 (Yù dài wán)
Ingredients (Pin Yin) Chun gen pi, Bai shao, Shu di huang, Dang gui, Huang bai, Gao liang jiang, Chuan xiong
Ingredients (Botanical) Ailanthis altissima bark, Paeonia lactiflora root, Rehmannia glutinosa root-prep, Angelica sinensis root, Phellodendron chinense bark, Alpinia officinarum rhizome, Ligusticum chuanxiong rhizome
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax