Acupuncture, Herbs, & Supplements since 1982
Cart 0
Min Shan Shu Gan Wan

Min Shan

Shu Gan Wan (200 Pills)

14.75
Chinese Name 舒肝丸 (Shū gān wán)
Other Names Soothe Liver Teapills, Shu Kan Wan, Comfort Liver Pills
Ingredients (Pin Yin) Xiang fu, Bai shao, Chai hu, Zhi ke, Qing pi, Chen pi, Sha ren, Hou po, Yan hu suo, Mu dan pi, Xiang yuan, Gan cao, Mu xiang, Pian jiang huang, Fo shou gan, Tu chen xiang, Bai dou kou, Tan xiang
Ingredients (Botanical) Cyperus rotundus rhizome, Paeonia lactiflora root, Bupleurum chinense root, Citrus aurantium fruit-ripe, Citrus reticulata peel-immature, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Magnolia officinalis bark, Corydalis yanhusuo rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Citrus medica fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Aucklandia lappa root, Curcuma wenyujin root, Citrus medica finger-fruit, Aquilaria sinensis wood, Amomum kravanh fruit, Santalum album wood
Other Ingredients (Botanical) Talcum, Botanical wax
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy.

Share this Product