Liu Jun Zi Wan (Six Gentlemen Teapills) (200 Pills)

Save 14%
$ 21.75
$ 18.60
Chinese Name 六君子丸 (Liù jūnzǐ wán)
Other Names Liu Jun Zi Tang
Ingredients (Pin Yin) Dang shen, Bai zhu, Fu ling, Chen pi, Ban xia, Da zao, Gan cao, Sheng jiang
Ingredients (Botanical) Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Citrus reticulata peel, Pinellia ternata rhizome, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh
Other Ingredients (Botanical) Activated carbon, Botanical wax, Talcum