Jiao Gu Lan (Gynostemma pentaphyllum herb) (500 g Powder)

$ 24.95
  • Unsulfured
  • High quality
Chinese Name

絞股藍粉 - 無硫磺 (Jiǎogǔlán fěn - wú liúhuáng)

Other Names Jiaogulan, Southern Ginseng, 
Jiao Chu Lan
Ingredients (Pin Yin) Jiao gu lan
Ingredients (Botanical) Gynostemma pentaphyllum herb