Bupleurum Shu Gan Teapills (Chai Hu Shu Gan Wan) (200 Pills)

Save 14%
$ 21.75
$ 18.60
Chinese Name 柴胡舒肝丸 (Chái hú shū gān wán)
Other Names Bupleurum Liver Soothing Pills, Chai Hu Shu Gan San
Ingredients (Pin Yin) Chai hu, Jiu chao bai shao, Cu zhi xiang fu, Chao zhi ke, Chuan xiong, Gan cao, Chen pi
Ingredients (Botanical) Bupleurum chinense root, Paeonia lactiflora root-wine-fried, Cyperus rotundus rhizome-vinegared, Citrus aurantium fruit-ripe-fried, Ligusticum chuanxiong rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Citrus reticulata peel
Other Ingredients (Botanical) Activated carbon, Botanical wax, Talcum
Contraindications (on label) Contraindicated during pregnancy.